کارگران نانوایی‌های سراسر کشور نسبت به وضعیت دستمزد خود اعتراض دارند و دریافتی خود را ناعادلانه می‌دانند. این کارگران در برخی از مناطق کشور حتی از دستمزد ثابت روزانه محروم هستند و در قبال تعداد فروش نان، دستمزد می‌گیرند. «علی‌اکبر صاحبقرانی» رئیس انجمن صنفی کارگران خباز مشهد در گفت‌وگو با ایلنا درباره تجمع نانوایان مشهدی گفت: نانوایان در اعتراض به ثابت ماندن نرخ نان و افزایش هزینه‌های جاری نانوایی معترض هستند و برخی نیز پخت نوبت عصر را متوقف کرده‌اند. آنها معتقدند که قیمت فعلی نان پاسخگوی مخارج آنها نیست. همچنین کارگران خواهان افزایش دستمزد خود هستند.  به گفته وی، قیمت نان به دلیل ملاحظات سیاسی و جلوگیری از اعتراضات دیگر صنوف سرکوب شده است. سال ۹۳، قیمت نان کمی افزایش یافت و برای مدت پنج سال ثابت ماند. اگرچه نرخ تورم در این سال‌ها به صورت سرسام‌آور یکه‌تازی می‌کرد و قیمت اجناس چندصد برابر شد ولی بهای نان تنها چند درصد افزایش یافت. به سبب گرانی اندک قیمت نان، مزد کارگران نیز به صورت جزئی افزایش یافت. این شرایط سبب شد تا برخی از کارگران از ادامه همکاری با کارفرما دست بکشند و آردفروشی میان نانوایان به شدت افزایش یافت.