اعتراض کارگران پیمانکاری تعمیرات فازهای ۹ و ۱۰ منطقه ویژه پارس به کیفیت غذا همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، این کارگران، وعده‌های غذایی پیمانکار را از حدود یک ماه گذشته نپذیرفته‌اند و روزهای شانزدهم و هفدهم تیر ماه، وعده‌های غذایی را دریافت و مقابل دفتر کارفرما گذاشتند.