کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی، مطالبات ۱۲گانه بازنشستگان تامین اجتماعی از دولت آینده را اعلام کردند. به گزارش ایلنا، مطالبات دوازده‌گانه منتشره در بیانیه کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی به این شرح است: 1. استقلال کامل سازمان تامین اجتماعی و ارتقای جایگاه آن به عنوان یک ساختار مستقل مانند بانک مرکزی یا بیمه مرکزی 2. حمایت از ارکان و کارکنان تامین اجتماعی و حفاظت از این سازمان و منابع انسانی آن برای ارائه خدمات بهتر به بازنشستگان بیمه‌پرداز اجباری اعم از کارگر و کارمند و عدم دخالت دستگاه‌ها و افراد غیرمسئول در امور تامین اجتماعی و جلوگیری از دخالت آنان در تعیین حقوق و مزایا و سایر امور بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی 3. اداره سازمان تامین اجتماعی براساس سه جانبه‌گرایی با مشارکت کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی و افزایش مسئولیت کارفرمایان دستگاه‌های دولتی در حمایت از بازنشستگان 4. تشکیل صندوق بیمه بازنشستگی مستقل برای گروه‌های ۲۸گانه حمایتی دولت و استقلال اداری مالی آن با اجرای بند (دال) ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی 5. استقلال کامل و حفظ منابع صندوق تامین اجتماعی که متعلق به بیمه‌گذاران و بازنشستگان بیمه‌پرداز اجباری کارگری و کارمندی است. 6. تکمیل متناسب‌سازی و عقب‌ماندگی مزد از نرخ تورم ۱۴ساله حقوق بازنشستگان ذیحق مشمول قانون تامین اجتماعی و اصلاح احکام بازنشستگی آنان و پرداخت ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی 7. ارتقای منزلت، عزت و بهبود وضعیت معیشت و توجه به خدمات رفاهی و بهداشت و درمان بازنشستگان مستمری‌بگیر تامین اجتماعی 8. افزایش حقوق سالیانه بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی براساس و به میزان اعلام نرخ تورم بانک مرکزی به صورت درصد یکسان افزایش برای همه بازنشستگان متناسب با میزان مشارکت در بیمه‌پردازی و مدت بیمه‌پردازی هر فرد بازنشسته 9. الزام درمان کامل و رایگان برای بازنشستگان بیمه‌پرداز اجباری مطابق با ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی 10. پرداخت سرانه مالی برابر و به نسبت تعداد مستمری‌بگیران به بازنشستگان مستمری‌بگیر تامین اجتماعی (مانند و برابر بازنشستگان صندوق کشوری) به صورت کمک بلاعوض از منابع دولتی، بودجه عمومی و تبصره‌های الحاقی و همچنین براساس جزء (۱) بند (ی) ماده ۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی. 11. حفظ منابع مالی سازمان تامین اجتماعی از دگرگونی‌های اقتصادی و پرداخت بدهی‌های دولت به ارزش روز و جبران خسارات اقتصادی وارده بر اندوخته‌های سازمان تامین اجتماعی که بر اثر تورم و کاهش ارزش پول ملی و نوسانات اقتصادی به وجود می‌آید.

12. اولویت در واگذاری سهام‌های قابل واگذاری مجموعه شستا به بازنشستگان کارگری و کارمندی بیمه‌پرداز اجباری چون مجموعه شستا دولتی نیست و متعلق به بیمه‌پردازان اجباری اعم از کارمندان و کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی است.