بررسی آمار بیمه‌شدگان اصلی تامین اجتماعی در ۹ ماهه سال گذشته نشان می‌دهد که کارگران ساختمانی، رانندگان و بیمه‌شدگان اجباری بیشترین بیمه‌شدگان شاغل را به خود اختصاص داده‌اند. به گزارش ایسنا، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی به موضوع بررسی وضعیت بیمه‌شدگان شاغل پرداخته است. به موجب این گزارش، آمار بیمه‌شدگان اصلی تامین اجتماعی در ۹ ماهه سال گذشته نشان می‌دهد که بیش از ۸۸.۹درصد افراد بیمه‌شده را بیمه‌شدگان شاغل تشکیل می‌دهند. در واقع بیمه‌شدگان اصلی ۳۹.۱درصد از کل بیمه‌شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی را شامل می‌شود که سهم بیمه‌شدگان شاغل ۳۴.۷درصد است. با توجه به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ تعداد شاغلین برای جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر بیش از ۲۳ میلیون نفر گزارش شده بنابراین سهم بیمه‌شده شاغل از شاغلین کل کشور ۵۹.۸درصد است که این سهم طی ۹ ماهه سال گذشته نسبت به مدت مشابه گذشته رشد ۳.۴درصدی داشته است. بررسی وضعیت بیمه‌شدگان شاغل تامین اجتماعی نشان می‌دهد که بیشترین بیمه‌شدگان تامین اجتماعی مربوط به بیمه‌شدگان اجباری، رانندگان، کارگران ساختمانی و پس از آن حرف و مشاغل آزاد است.