مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی برای پیگیری لغو فراخوان صدور پروانه فعالیت بدون در نظر گرفتن وضعیت مشاوران قبلی مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این عده می‌گویند: آیین‌نامه جدید به وضعیت گروه‌های قبلی که پیشتر از وزارت کار پروانه دریافت کرده بودند، توجهی نشان نمی‌دهد. به گفته معترضان این وضعیت امکان حضور جامعه مشاوران را در محیط‌های کار که مستعد بروز حوادث متعدد هستند، تضعیف می‌کند. مشاوران حاضر در این تجمع تاکید دارند که در هفته‌های گذشته حوادث متعددی در محیط‌های صنعتی اتفاق افتاده که قاعدتا باید سیر افزایشی آنها را کنترل کرد. درخواست مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی از وزیر کار این است که زمینه صدور پروانه برای آنها را فراهم کند، در غیر این صورت دو هزار مشاور با عدم تمدید پروانه خود بیکار می‌شوند.