روز گذشته معلمان کارنامه سبز سراسر کشور با تجمع مقابل مجلس، خواهان روشن شدن وضعیت استخدام خود شدند. به گزارش ایلنا، کارنامه سبزها افرادی هستند که در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش، معروف به آزمون ماده ۲۸ شرکت کرده‌اند و برگزیده شده‌اند اما ظاهرا برنامه‌‌ای برای استخدام آنها وجود ندارد. در همین زمینه نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به وجود مجوز ۳۳هزار ردیف استخدامی در آموزش و پرورش، از وزارت آموزش و پرورش خواست که براساس نیاز خود از پذیرفته‌شدگان در آزمون کتبی ماده ۲۸ استفاده کند. در این تجمع، کارنامه سبزها خواهان استفاده از فرصت وجود ۳۳هزار ردیف استخدامی برای اشتغال در این وزارتخانه شدند.