طرح حمایت‌های ویژه از بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی آغاز شد. به گزارش توسعه ایرانی، این طرح در راستای بهره‌گیری از مزایای استقرار نسخه الکترونیک و تحقق اصلی‌ترین راهبردهای سازمان در ارائه خدمات تأمین سلامت برای کاهش هزینه درمان ۴۶ میلیون نفر جمعیت تحت پوشش و ایجاد رضایت‌مندی خدمت‌گیرندگان، صیانت از کرامت و حفاظت از شأن مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان در مواجهه با هزینه‌های درمانی و توزیع عادلانه منابع، تسهیل و عدالت در دسترسی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر انجام می‌شود. رایگان شدن خدمات بستری درمان تمامی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی در بیمارستان‌های دولتی تمامی شهرستان‌هایی که این سازمان فاقد بیمارستان ملکی است، رایگان شدن خدمات بستری درمان بیمه‌شدگان ۶۵ ساله و بالاتر در کلیه بیمارستان‌های دولتی سراسر کشور (حتی شهرستان‌هایی که تأمین اجتماعی دارای بیمارستان ملکی است) و محاسبه و پرداخت کل هزینه تجهیزات پزشکی مورد استفاده برای بیماران در بخش بستری تمامی بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی، سه محور حمایت مالی از بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در این دستور اداری است.