عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در جلسه دستمزد، برخی به دنبال ایجاد شائبه در مورد هزینه سبد معیشت بودند که مورد مخالفت نمایندگان دولت و کارگران قرار گرفت و اعلام این عدد به دولت سپرده شد.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد تعیین هزینه سبد معیشت که مقدمه مهم برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار است، اظهار داشت: چارچوب کمیته مزد مشخص است که باید در مورد تعیین هزینه سبد معیشت کارگران تصمیم‌گیری کند. با توجه به اینکه عدد تورم بسیار بزرگ است و به تبع آن، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری هم بزرگ می‌شود، متأسفانه برخی از اعضای کمیته به دنبال شائبه‌افکنی هستند تا اعضای کمیته در مورد این عدد به تفاهم نرسند. عضو کارگری شورای عالی کار افزود: قصدشان این است که سندی در مورد هزینه واقعی معیشت جهت تعیین دستمزد وجود نداشته باشد. وی ادامه داد: این موضوع مورد اعتراض نمایندگان کارگری و دولت که در جلسه حضور داشتند، قرار گرفت.

تاجیک گفت: با توجه به اینکه اعداد و آمار در دست دولت است و توانایی دولت در برآورد اعداد مربوطه بیشتر از نمایندگان کارفرمایی و کارگری است، مقرر شد امسال اعداد مربوط به تورم و هزینه سبد معیشت از سوی نمایندگان دولت ارائه شود. البته گروه کارگری هم برآورد خود را دارد اما اعداد دولت به نظر دقیق‌تر است. در همین راستا نمایندگان مرکز آمار هم در جلسه حضور داشتند. وی گفت: انتظار می‌رود قبل از شروع اسفند در مورد هزینه سبد معیشت به نتیجه برسیم و توافق حاصل شود و بتوانیم سریع‌تر جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده را برگزار کنیم.