مدیرعامل رجا گفت: این شرکت تاکنون ریالی تسهیلات کرونایی دریافت نکرده و ترک فعل بانک عامل، موجب به خطر افتادن امنیت شغلی 10هزار نفر از کارکنان رجا شده است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد رجبی افزود: تاکنون فقط چند شرکت کوچک حمل و نقل ریلی توانسته‌اند وام کرونایی دریافت کنند و درحالی‌که شرکت رجا سهم بیش از ۵۰درصدی بازار حمل و نقل مسافری ریلی دارد؛ اما تاکنون ریالی از وام کرونایی دریافت نکرده است که این به طور مستقیم به کوتاهی مدیران و دست‌اندرکاران بانک عامل برمی‌گردد.