نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که بیشترین متقاضیان بیمه بیکاری کرونا را مردان ۳۰ تا ۴۰ ساله تشکیل می‌دهند که ۷۸درصد آنها دارای قرارداد موقت بوده و در بخش‌های خدماتی اشتغال به کار داشته‌اند.

به گزارش ایسنا، برابر اعلام معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نزدیک به ۷۰درصد زنان شاغل تحت تاثیر کرونا شغل خود را از دست داده و بیکار شدند که نشان می‌دهد زنان بیشترین آسیب‌دیدگان کرونا هستند. همچنین براساس گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، بیشترین ثبت درخواست برای دریافت مقرری بیمه بیکاری کرونا در سامانه بیمه بیکاری وزارت کار از سوی مردان ۳۰ تا ۴۰ ساله بوده است به نحوی که در فاصله ماه‌های اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ که اوج شیوع کرونا در کشور بود، مردان ۳۰ تا ۴۰ ساله و عمدتا ساکن در نقاط شهری بیشترین متقاضی بیمه بیکاری بودند که ۷۸درصد آنها دارای قرارداد موقت بوده و بیش از ۶۱درصد در بخش‌های خدماتی اشتغال به کار داشته‌اند.

استان‌های تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و فارس پنج استانی هستند که بیشترین میزان پراکندگی جمعیت مذکور به آنها اختصاص دارد.

بررسی مقرری‌بگیران بیمه بیکاری نشان می‌دهد که تا اسفند ۱۳۹۸ جمعا ۲۲۶هزار نفر متقاضی بیمه بیکاری در کشور در حال دریافت مقرری بودند اما با شیوع ویروس کرونا و آسیب دیدن بسیاری از مشاغل که موجب تعطیل یا نیمه‌تعطیلی آنها، عدم تمدید قراردادهای کار و تعدیل نیروهای کار شد آمار بیکاران افزایش پیدا کرد به نحوی که تنها در سه ماهه اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ حدود ۷۵۰هزار نفر درخواست بیمه بیکاری کرده‌اند.