سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: با بازگشت ۸۱۹ واحد صنعتی به چرخه تولید از ابتدای امسال، ۵۵درصد از برنامه تدوین شده برای احیای صنایع کوچک و متوسط در سال ۹۹ عملیاتی شده است.

اصغر مصاحب گفت: با راه‌اندازی مجدد این واحدها برای ۱۴هزار و ۴۵۸ نفر، اشتغال ایجاد یا تثبیت شغل شده است. وی افزود: هم اکنون در شهرک‌های صنعتی کشور حدود ۴۶هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط مستقر هستند که حدود ۹۸۰۰ مورد از آنها غیرفعال و راکد هستند. در سال ۹۹، در مرحله نخست احیای ۱۵۰۰ واحد صنعتی و در برنامه‌ریزی جدید راه‌اندازی مجدد ۲۰۰۰ واحد در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته است. با توجه به برنامه‌ریزی احیای ۲۷هزار شغل در واحدهای صنعتی راکد، آمار تحقق یافته اشتغال در واحد‌های احیا شده بیش از ۵۴درصد از مجموع اشتغال مورد نظر از محل این برنامه است.