دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگری کارگزاران مخابرات روستایی کشور از خاتمه تجمع دو روزه کارگزاران مخابرات روستایی خبر داد.

به گزارش ایلنا و به گفته حسن قربانزاده، روز دوشنبه، کارگزاران مخابرات روستایی به تجمع خود خاتمه دادند و نمایندگان آنها در جلسه‌ای در مجلس شرکت کردند.

وی افزود: ما در این جلسه مطالبات خود را که  مهمترین آن رفع تبعیض در پرداخت مزد و رفاهیات و تبدیل کارگر دائم به رسمی شدن است، مطرح کردیم. نمایندگان مجلس و نمایندگان وزارت کار نیز خواستار پایبندی مخابرات به توافقنامه سال قبل شدند.

در نهایت قرار شد یک کارشناس طرح طبقه‌بندی مشاغل از سوی کارگزاران و یک کارشناس از سوی کارفرما به وزارت کار معرفی شود، یک کارشناس هم وزارت کار تعیین کند تا با حضور سه کارشناس، ارزیابی شغلی و تعیین پایه شغل صورت بگیرد و آنچه استخراج شود از گروه شش تا هر گروهی که تصمیم‌گیری کنند، کارگران و کارفرما قبول کنند و دیگر در دیوان طرح دعوا نشود.