سازمان برنامه و بودجه کشور با پیگیری نظام پرستاری در مورد فوق‌العاده ویژه موافقت کرد و این وجه، به زودی همانند سایر کارکنان دولت به پرستاران و کادر درمان پرداخت خواهد شد.

‌به گزارش ایلنا، «محمد میرزابیگی» رئیس سازمان نظام پرستاری گفت: فوق‌العاده ویژه به تمامی پرستاران و کادر درمان پراخت خواهد شد.

پیشتر این نگرانی جدی بین پرستاران وجود داشت که فوق‌العاده ویژه به بخشی از پرستاران یا کادر درمان تعلق گیرد یا اصلا پرداخت نشود.

میرزابیگی با تاکید بر اینکه فوق‌العاده ویژه با پاداش کرونا متفاوت است، اعلام کرد که سازمان برنامه و بودجه کشور با پیگیری نظام پرستاری در مورد فوق‌العاده ویژه موافقت کرده است و این وجه، به زودی همانند سایر کارکنان دولت به پرستاران و کادر درمان پرداخت خواهد شد.