رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران می‌گوید: افزایش متناسب‌سازی عیناً جزو حقوق است و در سال‌های بعد، مشمول افزایش سالانه خواهد شد. به گزارش ایلنا، صدور فیش‌های جداگانه برای متناسب‌سازی و مزایای مزدی در مردادماه، بازنشستگان تامین اجتماعی را نگران کرده است. علی دهقان‌کیا در این رابطه می‌گوید: فیش جداگانه تنها به دلیل تاخیر کار صادر شده است چون محاسبه اضافات همسان‌سازی و میزان افزایش مزایای مزدی دیر صورت گرفت، لاجرم فیش جداگانه صادر کردند. وی می‌گوید: متناسب‌سازی یا همسان‌سازی جزو مستمری است. در جلسه‌ای که با مدیرعامل تامین اجتماعی داشتیم، قول دادند که افزایش متناسب‌سازی عیناً جزو حقوق است و در سنوات آتی، مشمول افزایش سالیانه خواهد شد. به گفته دهقان‌کیا، افزایش مردادماه که ناشی از اجرای همسان‌سازی و افزایش مزایای مزدی است، عطف به ماسبق نخواهد شد.