دبیر نظام صنفی کشاورزی شادگان گفت: مستمری بیکاری ناشی از کرونا به تمامی کشاورزان مشمول این مستمری که در سامانه‌های مرتبط ثبت‌نام و مدارک خود را ارائه دادند، پرداخت نشده و دریافت‌کنندگان آن هم حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان گرفته‌اند.  به گزارش ایلنا، هوشنگ افزود: کشاورزان نمی‌دانند مستمری چگونه محاسبه شده و چرا برخی مشمول دریافت آن نشده‌اند؟