عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش ایلنا، محمد فلاحی به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب صادر شده است. این حکم بدوی است و امکان تجدیدنظر دارد.