صبح دیروز (بیست و دوم تیرماه) جمعی از معلمان آزاد شاغل در مدارس غیرانتفاعی کشور با تجمع مقابل مجلس، خواستار رسیدگی به مطالبات شغلی خود شدند. به گزارش ایلنا، حاضران در تجمع گفتند: ما همان کار معلمان رسمی را انجام می‌دهیم اما یک‌سوم آنها هم حقوق نمی‌گیریم، از همه مزایای شغلی محرومیم و حتی بیمه ما کامل پرداخت نمی‌شود. باید نمایندگان مجلس فکری به حال ساماندهی اشتغال ما بکنند. معلمان آزاد شاغل در مدارس غیرانتفاعی تحت پوشش قانون کار به صورت ساعتی کار می‌کنند و بیمه آنها به صورت ساعتی به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شود. این معلمان می‌گویند: دستمزد ما گاهی از حداقل حقوق کارگری هم کمتر است؛ یعنی کارگر ساده هم به حساب نمی‌آییم. نمایندگان مجلس باید فکری به حال ساماندهی اشتغال چند هزار معلم آزاد کنند و وزارت آموزش و پرورش را مجبور کنند که این نیروهای متخصص را در بدنه خود جذب و ساماندهی کند.