وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعضای شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت را برای بررسی مولفه‌های مزدی حق مسکن فراخواند.

به گزارش روابط عمومی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، نشست شورای عالی کار، قرار است روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۶ تشکیل شود تا در یک بررسی سه‌جانبه در باره حق مسکن کارگران، تصیم‌گیری و نتیجه به هیات وزیران منعکس شود.

در حال حاضر، کمک هزینه مسکن کارگران یک میلیون ریال است.