بر اساس گزارش شاخص بردگی جهانی ۲۰۲۳ که روز چهارشنبه منتشر شد، کره‌شمالی، اریتره و موریتانی بالاترین میزان شیوع بردگی مدرن در جهان را دارا هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محتوای گزارش شاخص بردگی مدرن ۲۰۲۳ تصریح ساخت، کره شمالی، اریتره و موریتانی بالاترین میزان بردگی مدرن را در جهان داشته و وضعیت بردگی مدرن در سطح جهانی از زمانی که آخرین مورد از چنین مطالعه‌ای در پنج سال قبل انجام شد رو به وخامت رفته است. این گزارش خاطر نشان کرد، برآورد شده که در سال ۲۰۲۱، ۵۰ میلیون نفر در وضعیت بردگی مدرن زندگی کرده‌اند که افزایشی به میزان ۱۰ میلیون نفر را در مقایسه با سال ۲۰۱۶ که زمان اجرای آخرین ارزیابی روی این مساله بود پیدا کرده است. این رقم شامل ۲۸ میلیون فردی که درگیر کار اجباری هستند و ۲۲ میلیون نفر که در ازدواج اجباری قرار دارند می‌شود.