در پی یک هفته‌ اعتصاب پاکبان‌های فرانسه، هزاران تن زباله در خیابان‌های پاریس انباشته شده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، پاکبان‌های فرانسوی علیه اصلاحات مربوط به بازنشستگی که توسط دولت ارائه شده، دست به این اعتصاب زده‌اند.

سه کارخانه زباله‌سوز در خارج از پاریس تحت تاثیر توقف کار پاکبان‌ها قرار گرفته‌اند که باعث شده کل پیاده‌روها پوشیده از کیسه‌های سیاه و سطل‌های سرریز شود.

آژانس جمع آوری زباله‌های خانگی پاریس موسوم به " Syctom" گفته که در حال انتقال کامیون‌های زباله‌ به دیگر مکان‌های نگهداری و تصفیه در منطقه بوده و هنوز این مساله را به پلیس ارجاع نداده است.