گروهی از روزنامه‌نگاران افغان که سال‌ها همکاری نزدیکی با رسانه‌های انگلیسی داشتند خطاب به روزنامه گاردین با شرح نحوه مواجهه خود با ضرب و جرح، تهدید به مرگ و ماه‌ها زندگی مخفیانه از ترس حفظ جانشان در افغانستان، دولت لندن را به زیر پا گذاشتن تعهد خود برای انتقال آنها به انگلیس متهم کردند. به نوشته روزنامه گاردین، این گروه از خبرنگاران افغان متشکل از هشت خبرنگاری هستند که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان گذشته، مبارزه‌شان برای کسب مجوز انتقال یافتن به انگلیس بیهوده بوده و اکنون شکایت قانونی علیه دولت انگلیس از بابت خلف وعده‌اش به آنها را پیگیری می‌کنند. آنها پس از ماه‌ها انتظار برای رسیدگی به درخواست‌هایشان برای نقل مکان به انگلیس، برای انجام یک بررسی قضایی درخواست کرده‌اند. آنها گزارش می‌دهند که در این راستا تنها یک سری ایمیل‌های پاسخ استاندارد را از جانب برنامه موسوم به برنامه سیاست جابجایی و کمک برای افغانستان را دریافت می‌کنند. اعضای این گروه گفتند که با رسانه‌های انگلیسی همکاری کرده و در همین راستا در مورد عملیات‌ها علیه طالبان، برنامه‌های بازسازی زیرساخت‌های افغانستان، حقوق زنان و مبارزه با تجارت مواد مخدر گزارش داده‌اند.