در جریان یک دادرسی در انگلیس فاش شد که دولت لندن پرداخت مبالغی بالغ بر ۶۰ میلیون پوند را به یک پادشاه آینده عربستان سعودی، پسرش و دیگر مقامات ارشد در راستای یک توافق تسلیحاتی بزرگ تصویب کرده و سپس به دنبال پنهان ساختن آن در قالب آنچه که یک حقه قابل انکار می‌خواند،‌ رفته بود. به گزارش گاردین، یان وینتر کیو.سی، در افتتاحیه دفاعش از یکی از دو فرد متهم در ارتباط با پرونده این توافق تسلیحاتی به دادگاه ساوث وارک گفت که قسمتی از این پول‌های پرداختی به شاهزاده عبدالله که بعدا پادشاه عربستان شد و برای یک دهه سلطنت را در دست داشت، داده شد. وینتر همچنین به این دادگاه تصریح کرد که برخی اسناد داخلی تصریح می‌دارند که دولت وقت انگلیس و عبدالله به عنوان شاهزاد وقت عربستان به سازماندهی یک حقه قابل انکار برای پنهان ساختن پول‌های پرداختی اقدام کردند. یان وینتر همچنین در این دادگاه عنوان کرد که دولت انگلیس تضمین کرد پرداخت پول‌ها به مقامات ارشد عربستان تا سال ۲۰۲۰، هشت سال بعد از آن که دفتر رسیدگی به تقلب‌های جدی تحقیقاتی درباره همین مبالغ پرداختی را شروع کند، ادامه یابد.