منابع خبری از صدور کیفرخواست علیه شش اسیر فلسطینی فراری از بند رژیم صهیونیستی توسط دادستانی این رژیم و همچنین تمدید مجدد بازداشت آنها خبر دادند. به نوشته روزنامه القدس العربی، پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که دادستانی این رژیم علیه شش اسیری که اخیرا از زندان جلبوع فرار کرده بودند و مجددا بازداشت شدند کیفرخواست صادر کرده است. پلیس رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد که علیه پنج اسیر دیگر به اتهام همکاری با شش اسیر مذکور کیفرخواست صادر کرده است. پلیس اسرائیل همچنین اعلام کرد: بازداشت زندانیان فراری به همراه پنج مظنون دیگر تمدید شد و صبح روز گذشته (چهارشنبه) کیفرخواست علیه آنها در دادگاه جنایی  ناصره تنظیم شد. در همین حال هیات امور اسرای فلسطین اعلام کرد که دادگاه مرکزی رژیم صهیونیستی بازداشت شش اسیر عملیات «تونل آزادی» از زندان جلبوع به همراه پنج اسیر دیگر که متهم به همکاری با آنها هستند را مجددا تمدید کرد. هیات مذکور در ادامه اعلام کرد که اسیران مذکور محمود عارضه، محمد عارضه، أیهم کممجی، مناضل نفیعات، زکریا زبیدی، یعقوب قادری، به همراه پنج اسیر دیگر؛ محمود أبو اشرین، قصی مرعی، علی أبو بکر، محمد أبو بکر و إیاد جرادات هستند.