در جریان درگیری میان نیروهای رژیم صهیونیستی با فلسطینیان معترض در نواحی مختلف کرانه باختری ده‌ها تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فلسطینی «وفا»، جمعه جوانان فلسطینی و نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در مرکز ایست بازرسی «الجمله» واقع در شمال کرانه باختری با یکدیگر درگیر شدند. نیروهای رژیم اشغالگر مستقر در این ایست بازرسی به سمت جوانان فلسطینی که با هدف حمایت و پشتیبانی از شش تن از اسرایی که موفق به فرار از زندان فوق امنیتی جلبوع شده بودند، بمب‌های صوتی و گاز اشک‌آور شلیک کردند. نیروهای رژیم اشغالگر جمعه به عملیات تفتیش و بازرسی روستاها و شهرک‌ها از جمله، یعبد، عانین، الطیبة، الهاشمیة، رمانة و فقوعة واقع در استان جنین ادامه دادند. دوشنبه ششم سپتامبر شش تن از اسرای فلسطینی از طریق حفاری تونلی از سلولشان به بیرون از زندان فوق امنیتی جلبوع واقع در شمال اراضی اشغالی فرار کردند.