برخی از اعضای مجلس عوام و افرادی که قبلا از سوی پکن مورد تحریم قرار گرفته بودند، مانع ورود سفیر چین به ساختمان پارلمان انگلیس شدند. به گزارش تلگراف، لیندزی هویل، رئیس مجلس عوام و لرد مک‌فال، رئیس مجلس اعیان به علت سوء استفاده چین از حقوق بشر با یکدیگر توافق کردند که از ورود ژنگ ژگوآنگ، سفیر چین به ساختمان پارلمان انگلیس جلوگیری کنند. ریچارد گراهام، رئیس گروه چین در مجلس انگلیس علیرغم اینکه چین پنج تن از نماینده‌های محافظه کار و دو تن از اعضای مجلس اعیان انگلیس را تحریم کرده بود، از سفیر چین برای بازدید از ساختمان پارلمان انگلیس در وستمینستر دعوت به عمل آورده بود. روزنامه تلگراف پی‌برده که گراهام از قبل از هیچکس برای این دعوت اجازه نگرفته بود. در پاسخ، سفارت چین در لندن پارلمان انگلیس را به ترس و کوته‌فکری سیاسی متهم کرده است.