سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) اعلام کرد که اکنون بیش از ۴۱ میلیون انسان با ناامنی غذایی در سطح اضطراری رو برو هستند و در معرض خطر سقوط در گرداب گرسنگی یا قحطی قرار دارند، مگر اینکه کمک‌های فوری برای حفظ زندگی خود، دریافت کنند.

به گزارش تارنمای فائو، رین پالسن، مدیر بخش امور اضطراری و تاب‌آوری فائو در نشست بلندپایه پیرامون اقدام‌های انساندوستانه پیشگیرانه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، با اشاره به ادامه روند افزایشی شمار افرادی که در پنج سال گذشته در دام بحران های غذایی افتاده‌اند، به گونه‌ای که در سال ۲۰۲۰ به ۱۵۵ میلیون تن در ۵۵ کشور رسیده، خواستار افزایش تمرکز بر مهار بحران‌های غذایی پیش از اوج‌گیری آنها شد. وی افزود: پیشرفت‌ها در فناوری و داده‌ها اکنون به ما امکان پیش‌بینی و پیشگویی بسیاری از فاجعه‌ها را پیش از رخ دادن آنها و ایجاد رنج برای نوع بشر، ایجاد می‌کند، اما کاربرد این ابزارها علیه تهدیدهای فزاینده نسبت به زندگانی روستایی و امنیت غذایی، باید به میزان بسیار زیادی گسترش یابد. ما در برابر تواتر، شدت و پیچیدگی فزاینده این بحران‌ها، نمی‌توانیم به وابستگی به همان راهبردهایی که تاکنون استفاده می کردیم، ادامه دهیم.