دانشمندان آب و هوایی همزمان با آمادگی کشورهای جهان برای شرکت در اجلاس سازمان ملل در ماه نوامبر، در گزارش جامعی درباره تهدیدهای ناشی از گرمایش زمین هشدار دادند. روزنامه گاردین به نقل از دانشمندان نوشت: آتش سوزی، سیل و وخامت آب و هوایی که در ماه‌های اخیر در جهان مشاهده شده است تنها بخشی از پیش بینی‌هایی است که انتظار می رود در نتیجه گرمایش زمین بروز کند. کمیته بین دولتی تغییرات اب و هوایی روز گذشته (دوشنبه) و کمتر از سه ماه تا برپایی مذاکرات سازمان ملل برای تصمیم گیری درباره آینده زمین، گزارش مهمی را درباره ارزیابی های جامع خود از چنین تغییراتی ارائه می دهد که  حاصل دو هفته مذاکرات فشرده کارشناسان سراسر جهان و نتیجه هشت سال پژوهش دانشمندان است. کمیته بین دولتی تغییرات آب و هوایی متشکل از صدها نفر از دانشمندان آب و هوایی جهان است.