دولت الجزایر قصد دارد با انجام اصلاحاتی، تابعیت شهروندان عضو سازمان‌های تروریستی را لغو کند. به گزارش اسپوتنیک، عمار بلحیمر، وزیر ارتباطات و سخنگوی رسمی دولت الجزایر گفت، وزیر دادگستری در جلسه دولت پیش‌نویس اولیه قانون اصلاح و تکمیل دستور شماره ۷۰ - ۸۶ مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۷۰ را مطرح کرد که شامل قانون تابعیت نیز است. هدف از این اصلاحات به روز کردن سیستم تابعیت الجزایر است. وی گفت، این پیش‌نویس قانون پیشنهاد می‌کند که سیستم سلب تابعیت برای هر الجزایری ساکن در خارج از اراضی الجزایر اجرایی شود و اقداماتی که عامدانه به منافع کشور آسیب جدی وارد می‌کند یا تمامیت ارضی را مخدوش می‌کند، جرم تلقی شود. این پیش‌نویس مشمول کسانی که عضو سازمان تروریستی هستند یا این سازمان‌ها را تامین بودجه و برای آنها تبلیغ می‌کنند و نیز کسانی که با کشورهای دشمن الجزایر تعامل دارند هم می‌شود.