اختیارات جدیدی قرار است به جاسوس‌های انگلیسی داده شود تا فعالیت‌های خصمانه کشورها را از بین ببرند. به گزارش رویترز، این وعده از سوی دولت لندن پس از گزارش درباره واکنش جاسوس‌ها و اطلاعات انگلیس به اقدامات روسیه در قبال انگلیس منتشر شد. وزرای کابینه دولت انگلیس در حال بررسی قانونی به شیوه آمریکا هستند تا افرادی که از جانب کشورهای خارجی کار می‌کنند به صورت رسمی فعالیت‌های خود را ثبت کنند. دولت لندن به ارائه قانونی برای تامین ابزاری که سرویس‌های امنیتی و مجریان قانون به منظور از بین بردن و خنثی کردن اقدامی خصمانه نیاز دارند، متعهد شدشه است. کمیسیون قانون در حال بررسی قانون اسرار رسمی است که از سوی کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان انگلیس قدیمی اعلام شده است. این کمیته گفته که دولت در به رسمیت شناختن تهدید بالقوه از سوی روسیه علیه روندهای دموکراتیک انگلیس کند بوده است.