طبق نتایج نظرسنجی شبکه سی‌ان‌ان، با افزایش حمایت احزاب مستقل و جمهوری‌خواهان از استیضاح ترامپ، حمایت کلی از استیضاح رئیس‌جمهور آمریکا، 6 درصد افزایش یافته است. در سپتامبر(شهریور ماه) سال 2018، این شبکه خبری نظرسنجی مشابهی برگزار کرد که در آن 47 درصد از آمریکایی‌ها از استیضاح ترامپ حمایت کرده بودند. نظرسنجی نشان می‌دهد که 45 درصد آمریکایی‌ها از استیضاح و برکناری ترامپ از قدرت حمایت نمی‌کنند که در مقایسه با نظرسنجی ماه می، 9 درصد کاهش داشته است و هشت درصد نیز نظری در این رابطه نداشتند. طبق این گزارش، افزایش حمایت‌ها از استیضاح ترامپ، از تغییر نظر طرفداران احزاب مستقل و جمهوری‌خواهان در خصوص این موضوع نشأت می‌گیرد. این نظرسنجی نشان می‌دهد که 46 درصد از طرفداران احزاب مستقل و 14 درصد از طرفداران جمهوری‌خواهان از استیضاح و برکناری ترامپ حمایت کرده‌اند. آمار و ارقام جدید نمایانگر افزایش 11 درصدی حمایت احزاب مستقل و افزایش هشت درصدی حمایت جمهوری‌خواهان در مقایسه با نظرسنجی مشابه از ماه می تاکنون است. افزایش حمایت‌ها از استیضاح ترامپ در حالی صورت گرفته است که دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا، فرایند استیضاح ترامپ را به دنبال مطرح شدن اتهامات یک افشاگر که ظاهراً مأمور سابق سیا بوده است، آغاز کرد.