روز گذشته برآورد بودجه اختصاصی وزارت ورزش و جوانان در بخش جاری و عمرانی بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ مشخص شد. به این ترتیب، این بودجه معادل یک هزار و ۷۵۴ میلیارد و ۱۵۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده است که نسبت به عدد مصوب یک هزار و ۵۷۱ میلیارد و ۱۰۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، رشدی ۱۱ درصدی داشته است. بر اساس اطلاعات تکمیلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بودجه اختصاصی وزارت ورزش و جوانان در بخش جاری و عمرانی معادل یک هزار و ۷۵۴ میلیارد و ۱۵۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که در بخش جاری معادل یک هزار و ۲۸۶ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان و در بخش عمرانی معادل ۴۶۵ میلیارد و ۹۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده است.