مدارک مدیریتی 6 تن از داوطلب‌های احراز پست ریاست فدراسیون ووشو در کمیسیون تطبیق وزارت ورزش و جوانان تایید شد. علی صدیقی سرپرست دبیرکلی فدراسیون  ووشو و دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون ووشو در این باره عنوان داشت:«جلسه کمیسیون تطبیق داوطلبین احراز پست ریاست فدراسیون ووشو، امروز (چهارشنبه 10 اردیبهشت ماه) در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد و آقایان حسین اوجاقی، محمود رشیدی، علی‌اصغر شعبانی، امیر صدیقی، امیرعباس لشگری و محمود متدین دارای شرایط احراز دواطلبی ریاست فدراسیون به استناد ماده 6 آئین‌نامه انتخابات ریاست فدراسیون‌های ورزشی؛ مصوب 96/6/14 بودند.» همچنین تاییدنشدگان (سایر داوطلبین که مدارک آنها تایید نشد) چنانچه مدارک و مستندات دیگر و تکمیلی مبنی بر سوابق مدیریتی طبق ماده شش آیین‌نامه شرایط احراز و چگونگی انتخاب روسای فدراسیون‌های ورزشی را دارند، شایسته است ظرف مدت یک هفته پس از وصول نتایج، به دبیرخانه مجمع واقع در فدراسیون ووشو ارسال کنند تا در شورای تجدید نظر مورد بررسی مجدد قرار بگیرد.