به گفته رییس اتاق بازرگانی تهران کمبود سرمایه در گردش بزرگ ترین مشکل کنونی واحد‌های تولیدی است و در این شرایط خالص، رشد تسهیلات اعطایی به بنگاه ها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۲ بیش تر از ۲۰ درصد منفی بوده است. به گزارش ایلنا، محمود نجفی‌عرب در هفدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، با عنوان کردن اینکه سهم بخش صنعت و معدن بنا بر اعلام بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۱ برابر با ۱۶.۲ درصد بوده و در ۹ ماهه ۱۴۰۲ به ۱۵.۵ درصد کاهش یافته است، تصریح کرد: ناترازی بودجه کل کشور سبب شده منابع اعتباری بانک‌ها و بازار سرمایه به جای اینکه صرف تامین مالی بنگاه ها و رشد سرمایه گذاری شود صرف تامین کمبود بودجه شود و بانک‌ها تنها به بنگاه های تحت مالکیت خود تسهیلات اعطا کنند و عرصه را برای تامین مالی بنگاه های دیگر تنگ کنند.