یک نماینده مجلس گفت: اکنون بخشی از آب رودخانه هیرمند منحرف می‌شود و در مسیر طبیعی رود ادامه مسیر نمی‌دهد بنابراین می‌طلبد دستگاه‌های متولی به این موضوع ورود و مسیرهای طبیعی انتقال آب هیرمند را تقویت کنند تا آب بیشتری به حوضه سیستان منتقل شود. به گزارش ایلنا، محمد سرگزی در ادامه درباره حقابه هیرمند تصریح کرد: به موجب معاهده ۱۳۵۲؛ افغانستان مکلف است در سال‌هایی که بارندگی نرمال است ۸۳۰ میلیون متر مکعب آب را به ایران تحویل دهد، در ۲ هفته اخیر بارندگی‌های خوبی در حوضه آبریز هیرمند بوقوع پیوست و اکنون  آب خیلی خوبی وجود دارد اما متاسفانه با انفعال دستگاه‌های متولی از جمله کمیساریای آب هیرمند و وزارت امور خارجه حقابه را دریافت نکردیم.