رئیس شورای اطلاع ‌رسانی دولت تغییر در تیم اقتصادی دولت را شایعه دانست و گفت: قرار نیست تغییری در تیم اقتصادی دولت انجام‌ گیرد. به گزارش ایرنا، سپهر خلجی در حاشیه جلسه هیات دولت به اتفاقات مثبت در حوزه اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: افزایش رشد اقتصادی، کنترل و کاهش حجم نقدینگی محصول تلاش‌ها و همکاری تیم اقتصادی دولت بود که به طور منسجم انجام شد. او تصریح کرد که همه این موارد محصول تلاش تیم مشترک و هماهنگ اقتصادی دولت است و شاید بعضی‌ها خیلی دوست ندارند این اتفاق بیفتد و شایعه ایجاد کنند و در واقع قرار نیست تغییری در تیم اقتصادی دولت انجام‌ گیرد.