امروز، دوشنبه، 8 کیلومتر آزادراه رودبار- منجیل با حضور رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی و مقامات استانی و محلی افتتاح می‌شود. به گزارش ایلنا، افتتاح این مسیر هرچند گلوگاه بازکن، اما ناقص است. چراکه تنها یک باند رفت به افتتاح می‌رسد و فقط گلوگاه ترافیکی مسیر رفت را باز می‌کند، اما باند 

برگشت ندارد.