عضو شورای پول و اعتبار گفت: انحلال و ادغام دو موسسه توسعه و نور از گذشته مطرح بود و تصمیم جدیدی نبودند. اقدامات این انتقال از گذشته انجام شده بود و در هفته گذشته اقدام نهایی انجام شد. البته موضوع موسسه توسعه انتقال و ادغام نیست و این موسسه منحل می‌شود. به گزارش ایلنا، غلامرضا مرحبا درباره تعیین تکلیف و سرنوشت سپرده‌های مردمی در تصمیمات انحلال گفت: در انحلال تصمیم درباره سپرده‌های مردمی ساز و کار خاص به خود را دارد. بنابر شرایط یا زمان داده می‌شود که سپرده‌های مردمی برداشت شود یا اینکه چند بانک برای انتقال سپرده‌ها مشخص و اعلام می‌شود و در این باره با بررسی چند فاکتور بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد.