آمار بهره‌برداری از سدهای مخزنی کشور تا ۲۲ مهرماه بیانگر این است که از بین سدهای مهم (شرب ـ کشاورزی) کشور، هشت سد کمتر از ۱۰ درصد آب دارند. به گزارش ایسنا وضعیت برخی از سدهای مهم کشور بیانگر این است که در هشت سد درصد پرشدگی کمتر از ۱۰ درصد است، به‌طوری‌که سد دوستی و سد طرق استان خراسان رضوی به ترتیب ۷ و ۸ درصد، سد اکباتان، آبشینه استان همدان ۹ درصد، سد رودبال داراب استان فارس صفر درصد، سد وشمگیر، گلستان، بوستان صفر درصد، چاه‌نیمه‌ها استان سیستان و بلوچستان ۳ درصد، سد تنگوئیه سیرجان استان کرمان ۹ درصد، سد ساوه استان مرکزی ۸ درصد پر هستند. لازم به ذکر است میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) تاکنون معادل ۰.۸۰ میلیارد متر مکعب بوده که در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۰.۶۴  میلیارد مترمکعب رسیده. همچنین حجم پرشدگی سدهای کشور نیز تا ۲۲ مهرماه ۴۲ درصد است.