پیرامون افزایش غیر واقعی قیمت خودروهای فرسوده، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده، ضمن تاکید به اینکه این افزایش افسار گسیخته مورد تایید نیست و مراکز اسقاط علاقه‌مند به افزایش قیمت خودروهای فرسوده و گواهی اسقاط نیستند، قیمت خودروهای فرسوده را عددی مابین ۳۵ تا ۴۲ میلیون تومان اعلام کرد.  به گزارش ایسنا سید امیر احمدی ضمن اشاره به اینکه تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو باید برای تهیه گواهی اسقاط به انجمن صنفی مراکز اسقاط مراجعه کنند اظهار کرد: تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌توانند برنامه تولید و واردات خود را به انجمن اعلام کرده تا انجمن صنفی برنامه‌ریزی برای تولید گواهی نیاز آنها را 

تامین کند.