گزیده آمارهای اقتصادی مردادماه نشان می دهد حجم نقدینگی در ۵ماهه نخست امسال ۵۴۰۱ هزار میلیارد تومان شده است. نقدینگی مرداد نسبت به مرداد سال قبل 37.8 درصد افزایش یافته است، ضمن اینکه رشد نقدینگی مردادماه امسال نسبت به اسفند سال 1400 معادل 11.8 درصد اعلام شده است.

حجم پول در مردادماه به 12163.1 هزار میلیارد ریال رسیده که بیانگر رشد 55.6 درصدی نسبت به سال قبل و 23.3 درصدی نسبت به اسفند سال 1400 است.

شبه پول نیز 41854.8 هزار میلیارد ریال گزارش شده که نسبت به مرداد سال قبل 33.3 درصد و نسبت به اسفند 1400 معادل 8.8 درصد افزایش یافته است.

رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال 1401 به 30.3 درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مردادماه سال 1401 (معادل 6724.4 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400، رشدی معادل 11.3 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (12.4 درصد) به میزان 1.1 واحد درصد کاهش یافته است.