ایسنا-مدیرعامل اتحادیه مرغداران گفت: قیمت مرغ زنده باید افزایش یابد در غیر این صورت تولیدکنندگان دچار زیان می‌شوند . حبیب اسدالله‌نژاد در پاسخ به چرایی افزایش قیمت مرغ گرم در بازار گفت: دولت قیمت مصوب مرغ گرم را کیلویی ۵۹هزار و ۸۰۰تومان اعلام کرده است که با این عدد قیمت مرغ زنده حدود ۴۱ تا ۴۲هزار تومان می‌شود، اما در حال حاضر قیمت مرغ زنده در کشور به طور متوسط کیلویی ۳۷ تا ۳۸هزار تومان است که یعنی قیمت مرغ ‌گرم نباید بیش از ۵۵هزار تومان باشد.

وی با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید مرغ برای مرغداران از قیمت اعلام شده حدود ٨٠٠٠ تومان بالاتر است تصریح کرد: قیمت مرغ زنده  نیازمند اصلاح فوری است؛ درغیر این صورت تولیدکنندگان ضرر می کنند و تولید و تامین مرغ مورد  نیاز کشور با چالش مواجه خواهد شد. همچنین ممکن است بسیاری از  گله‌های مولد حذف شوند که جبران آن در کوتاه مدت میسر نیست.