ایلنا- رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه داران سوخت گفت: تاکنون هیچ اطلاعیه و بخش‌نامه‌ای دال بر اینکه جایگاه‌ها کارت آزاد 3000 تومانی را جمع‌آوری کنند در سراسر کشور نداشته‌ایم، مگر نقاط مرزی.همایون صالحی درباره اخباری مبنی بر جمع‌آوری کارت‌های سوخت اظهار داشت: در حال حاضر در همه جایگاه‌های سراسر کشور از طریق آزاد هم بنزین را توزیع می‌کنند، اما کارت گازوئیل جمع‌آوری شده، در هر شهری حداکثر 3 جایگاهی که در مسیر خاصی هستند و برای موارد ضروری برای جلوگیری از توقف کامیون‌هایی که احیانا کارت‌شان گم شده و یا ربوده شده کارت آزاد هم موجود است تا در موارد اضطراری امکان خدمات‌رسانی داشته باشد.