توسعه ایرانی- از ابتدای سال جاری تا نیمه مردادماه بالغ بر 10 میلیون فقره چک جدید در سامانه صیاد ثبت صدور شده که این میزان، بالغ بر 16 درصد از کل برگ چک‌های جدید توزیع شده است.

از ابتدای فروردین ماه تا نیمه مردادماه سال 1400 بالغ بر 2 میلیون و 460 هزار دسته چک مشتمل بر حدود 62 میلیون برگ چک طرح صیادی جدید در کشور توزیع شده‌ است که از این تعداد حدود 94 درصد دسته چک‌ها متعلق به اشخاص حقیقی و 6 درصد دسته چک‌ها متعلق به اشخاص حقوقی است. بر این اساس، در این مدت بالغ بر 10 میلیون فقره چک جدید در سامانه صیاد ثبت صدور شده که این تعداد حدود 16 درصد برگ چک‌های جدید است؛ همچنین حدود 80 درصد از چک‌های ثبت شده، معادل 8 میلیون برگه چک توسط گیرندگان تائید شده‌اند.