آوانویسی و اجرا: سیامک جهانگیری

ناشر: موسسه فرهنگی هنری ماهور

تاریخ: شهریور 99

کتاب حاضر با هدف تدوین و گردآورى قطعات موسیقى کلاسیک ایرانى براى ساز نى در ادامه مجموعه‌هاى هم‌نواز تنظیم‌شده است. هدف از این کار افزودن به کارگان اجرایى ساز نى و بالا بردن سطح تکنیکى و اجرایى در این ساز از جنبه‌هاى مختلف است.

در این مجموعه، با تمرکز بر قطعات استاد فرامرز پایور و ساز سنتور، با توجه به توانایى و ظرفیت‌هاى صوتى آن ساز، قطعاتى خاص از کارگان اجرایى ایشان که قابل ترجمان و اجرا براى ساز نى است گزینش‌شده تا ضمن برخوردارى از ویژگی‌های فنى و بیانى ساز سنتور، بتوان چالش‌هاى خاص آن ساز را در ساز نى نسز دنبال کرد و لذا از جهات مختلف، این تبدیل و انطباق مى‌تواند براى ساز نى و نوازنده آن حائز اهمیت باشد. افزون بر این‌ها، ساز سنتور به‌عنوان سازى با فواصل مطلق مى‌تواند مبناى صوتى خوبى در اجراى فواصل موسیقى دستگاهى براى ساز نى نیز قرار گیرد. ترکیب صداها در مناطق صوتى گوناگون و شیوِشِ صدایى این دو ساز در ترکیب باهم؛ ترجمان تکنیک‌هاى خاص ساز سنتور و تبدیل آن براى ساز نى؛ همپوشانى یا عدم همپوشانى صداها در مناطق صوتى مختلف؛ توازن دینامیکى در بخش‌هاى گوناگون دو ساز؛ انتقال مایگى براى همپوشانى و اجراى بهتر جملات در ساز نى و دستیابى به گستره صوتى فعال‌تر و پویاتر؛ و ترجمان جملات و پاساژهایى که در ساز سنتور به‌عنوان خصلت‌ها و زبان اجرایى آن است، از موارد چالش‌برانگیز قطعات این مجموعه ازلحاظ اجرایى براى ساز نى است.