وزیر کشور گفت: آمار رسمی و دقیق راجع به کودکان کار نیست، یک برآوردهایی هست، ولی دقیق نیست. البته بخش زیادی از کودکان کار خیابانی مربوط به اتباع هستند. به گزارش شفقنا؛ احمد وحیدی افزود: آمار رسمی و دقیق از «کودکان کار» نداریم، «شهرداری» و «بهزیستی» مسئول جمع آوری و نگهداری کودکان کار هستند.