استاندار تهران گفت: در تهران روزانه ۳ میلیون متر مکعب مصرف آب داریم و باید آب را مدیریت کنیم؛ ازاین‌رو اگر لازم است باید استخرهای شخصی تعطیل شود‌ و باید اولویت مصرف را تعریف کنیم. به گزارش ایلنا، علیرضا فخاری افزود: اولویت ما مصرف عام مردم‌ است و ما نباید مجبور شویم که در آینده با کمبودهایی که مواجه میشویم راهکارهایی را ارائه دهیم که یکی از آنها بازچرخانی آب است. امروز آب در حال مدیریت است و این مدیریت ادامه خواهد داشت ما بحران در آب نداریم و هیچ نگرانی برای آب وجود ندارد اما باید مدیریت آب با توجه به کم بارشی‌هایی که داشتیم مورد توجه قرار بگیرد.