مرکز رصد جمعیت کشور اعلام کرد که از تعداد فوت‌های ثبت شده در 9 ماهه سال 1402، 4/56 درصد مرد و 6/43 درصد زن بوده‌اند. به گزارش ایلنا، آمارهای ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور نشان می دهد در مقابل هر 129 مرد فوت شده، 100 زن فوت شده اند. همچنین در مقایسه 9 ماهه امسال با مدت مشابه سال قبل ثبت فوت مردان 5/0درصد افزایش و زنان 5/0درصد کاهش 

داشته است.