رئیس سازمان محیط زیست گفت: ۲ نفر از مدیران میانی ما را احضار کردند و پرونده تشکیل دادند.  به گزارش ایلنا، علی سلاجقه افزود: این مدیران آزاد هستند و جرمی برای‌شان اثبات نشده؛ پرونده در دست بررسی است و به ما هم چیزی اعلام نکرده‌اند و امیدواریم این اتفاقات فقط در فاز شبهه باشد و هیچ اتفاقی نیافتد.