صبح دیروز دومین ایستگاه MRF یا همان ایستگاه مدیریت یکپارچه پسماند شهری مورد بهره‌برداری قرار گرفت و از سامانه مدیریت هوشمند پسماند پایتخت رونمایی شد. به گزارش ایلنا، در این مراسم، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به بهره‌برداری از دومین کارخانه MRF مدیریت یکپارچه پسماند شهری گفت: پردازش پسماند در سطح شهر و جداسازی شیرابه آن نقش مهمی در کاهش میزان پسماند حمل شده به آرادکوه و در نتیجه کاهش هزینه‌ها و اثرات محیط زیستی و اجتماعی در جنوب تهران دارد. رضا شرفی، در خصوص مهمترین اهداف طرح مدیریت یکپارچه پسماند شهری پهنه شرق (دومین کارخانه MRF تهران) گفت: حفاظت از محیط زیست و حرکت به سمت توسعه پایدار، افزایش راندمان سیستم مدیریت پسماند شهری، بیشینه‌سازی انحراف از دفن جریان پسماند، تسهیل فرآیندهای تولید و بازیابی مواد، تولید انرژی، کاهش آمار زباله‌گردی، اشتغال‌زایی، کاهش مخاطرات محیط زیستی مدیریت پسماند بویژه در مرحله دفن و کمک به کاهش استفاده از منابع طبیعی و خام با بازیابی مواد قابل بازیافت از اهداف مد نظر در طرح است.