دادستان تهران از تخریب ۲۷ سازه غیر مجاز در حریم شهرداری منطقه ۵ واقع در مرادآباد خبر داد.

 به گزارش قوه قضاییه، علی صالحی اظهار کرد: شهرداری منطقه ۵ تهران گزارش داد که افراد سودجو با سوءاستفاده از وضعیت یک ماه گذشته در محدوده مرادآباد واقع در حریم شهرداری منطقه ۵، اقدام به ساخت وساز کردند که به محض دریافت گزارش، این موضوع در شورای تأمین شهر تهران مطرح شد.

دادستان تهران تصریح کرد: پس از بررسی منطقه یاد شده با همکاری دادسرای ناحیه ۳۷، مأموران فاتب و یگان حفاظت شهرداری تهران، تمام اتاقک‌های ساخته شده به تعداد ۲۷ سازه و دیوارکشی‌های صورت گرفته که در بازه زمانی بسیار کوتاهی ساخته شده بودند، به صورت کامل تخریب شدند.